AVG - Nieuwe privacy wetgeving

In april 2016 stemde het Europees parlement in met nieuwe wetgeving omtrent privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet vervangt nationale privacywetgeving van EU-landen; in Nederland was dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook verenigingen en stichtingen moeten in 2018 voldoen aan de nieuwe regels. MC Forte is wettelijk verplicht om op een veilige manier om te gaan met de gegevens van haar leerlingen en docenten.

Voor ons betekent dit dat wij zullen gaan werken met een (nog op te stellen) privacyreglement. Hierin zullen wij beschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat uw rechten als (ouders van) leerlingen en docenten zijn.

De persoonsgegevens van onze leerlingen en docenten worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De toegang tot die gegevens is beperkt tot het bestuur van MC Forte en, waar het leerling-gegevens betreft, de docent van de betreffende cursus/workshop.

Als (ouder van) de leerling en als docent hebt u het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Als er (leerling)gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties (bijvoorbeeld voor een samenwerking met een andere vereniging) vragen we daar vooraf toestemming voor.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen en/of docenten, bijvoorbeeld op de website van onze vereniging, in onze nieuwsbrief of in een krantenartikel, vragen wij altijd vooraf toestemming. Als (ouder van de) leerling / docent mag u altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de veranderingen die rondom de invoering van deze wet zullen worden doorgevoerd. Als u vragen hebt kunt u uiteraard contact met ons opnemen.